Home » Văn bản - Chính sách » Địa phương » Tỉnh Hà Nam hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015

Tỉnh Hà Nam hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015

Hiện nay tỉnh Hà Nam đang khuyến khích các địa phương thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư, mức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 và Quyết định điều chỉnh số: 778/QĐĐC-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Hà Nam, ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

– Theo Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 và Quyết định điều chỉnh số: 778/QĐĐC-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp tối đa 600 triệu đồng/01 xã cụ thể:

Stt Hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Mức hỗ trợ Ghi chú
1 Máy gặt đập liên hợp, công suất máy từ 42 mã lực trở lên Tối đa mỗi xã 03 máy Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy, tối đa 80 triệu đồng/ máy
2 Máy làm đất, công suất máy từ 34 mã lực trở lên Tối đa mỗi xã 03 máy
3 Máy cấy, công suất máy từ 4,3 mã lực trở lên Tối đa mỗi xã 03 máy cấy, không quá 120 triệu đồng/01 xã Hỗ trợ 50% kinh phí mua máy, tối đa 40 triệu đồng/ máy

– Quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2015 thực hiện theo Hướng dẫn số 23/HD-SNN ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam.

Khách hàng liên hệ với Ủy ban nhân dân xã, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.